İlahi Notaları

Lûtfettin Ben Kuluna

Lûtfettin ben kuluna Girdim tevhid yoluna Feda oldum uğruna La ilahe illallah Kaldırdın gafletimi Yok ettin nisbetimi Fetheyledin kalbimi La ilahe ilallah Yaktın aşkın narına Çıkardın didarına Garkettin envarına La ilahe illlalah Elimden sen tutarsın Ne istersen yaparsın Sen fail-i muhtarsın La ilahe illallah AHMED diler Rabbinden Ayırmasın zikrinden Her …

Devamını oku

Derdim Çoktur Hangisine Yanayım

Derdim çoktur hangisine yanayım hu Ah yine tazelendi yürek yaresi hu Ben bu derde kande derman bulayım hu Meğer dost elinden ola çaresi hu Dildar ile muhabbete doyulmaz hu Muhabbetten kaçan insan sayılmaz hu Münkir üflemekle çerağ söyünmez hu Tutuşunca yanar aşkın çırası hu Pir Sultan Abdalım yüksek uçarsın hu …

Devamını oku

Ya Hannan Ya Mennan

Ya Hannan Ya Mennan Ya Zel-cudi vel ihsan Sebbit kulubel alel iman Nercu afveke vel ğufran La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah Merhaba merhaba Şehri Ramazan merhaba Merhaba merhaba Şehri Ramazan merhaba (Elveda elveda Şehri Ramazan elveda) Evvel Hu ahir Hu Zahir Hu Batin Hu Ya Hu Ya Hu Ya Meliku …

Devamını oku

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ Hasta gönlüme nazar kıl kalbime sensin devâ Derdime dermân olan ancak cemâlin nûrudur İsmini anmakla dâim her gönül bulur safâ Cümle âlem halkı muhtâcdır senin ihsânına Sever-i âlem efendim menba’-i cûd ü sehâ Hânedan-ı ehl-i beyte âşık-ı sâdık olan Sıdk ile bende olur eyler …

Devamını oku

Devrân Bu Devrân

Devrân bu devrân Seyrân bu seyrân Meydan bu meydan Merdan-ı aşka Ko kıyl ü kâli Bul ehl-i hali Gözle visâli Cânân-ı aşka Gökler felekler İns ü melekler Hak’dır dilekler İrfan-ı aşka Açıkdır bu yol Nurdur sağı sol Er isen kul ol Şahan-ı aşka Kaynak: https://dilbeyti.com/gufteler/devran-bu-devran Nota: Okunuş:

Devamını oku

Çünki bildim mü’minin kalbinde Beytullah var

Çünki bildim mü’minin kalbinde Beytullah var Niçün izzet etmedin ol evdeki Allah var / Allah Allah Zikrullah var Her ne var Adem’de var Adem’den iste Hakk’ı sen, Olma İblis-i şaki Adem’de sırrullah var / Allah Allah Sırrullah var Pes enel hak defterinden al sebk ey zat-ı hak, Dem be-dem batıl tasavvur …

Devamını oku

Cem olmuş dervişleri

Cem’ olmuş dervîşleri Pîrim Abdülkâdir’in Yolunda sâdıkları Pîrim Abdülkâdir’in Elim verdim eline Kurbân olam diline Cânlar fedâ yoluna Pîrim Abdülkâdir’in Arısının balıyam Bahçesinin gülüyem Bâğının bülbülüyem Pîrim Abdülkâdir’in İnkâr eden ol eri Mürşid eder şeytânı Aslı dürür Geylânî Pîrim Abdülkâdir’in Sana direm ey kişi Kalbden çıkar teşvîşi Oda yanmaz dervîşi …

Devamını oku

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah Yine sende bulur âlem nihâyet yâ Resûlallah Sana tâzîm için gönderdi “Cibrîl-i Emîn”i Hâk Seni dergâhına Hakk etdi dâ’vet yâ Resûlallah Şeb-i mi’râc husûsî bir tecellîdir sana yoksa Bütün ânın senin mi’râc-ı izzet yâ Resûlallah Seni gören görür Hakk’ı ki sen mir’ât-ı Rahmân’sın …

Devamını oku

Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed

Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed Allahümme salli ‘alâ Muhammed Rûz-i mahşerde bize ede meded Allahümme salli ‘alâ Muhammed Nûru anın kalbini pür-nûr eder Zikri gönül milkini ma’mûr eder Çok salavât âdemi mesrûr eder Allahümme salli ‘alâ Muhammed Nâil olam dersen eğer devlete Eyle ibâdet Cenâb-ı Hazret’e Ver salavât rûh-i …

Devamını oku