Şiir-İlahi

Allah Bize Lutfetti Şükür Elhamdülillah

Allah bize lutfetti şükür elhamdülillah Ni’metine gark etti şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Yiyelim ni’metini analım Hazret’ini Umarız(1) rahmetini şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Yok iken vâr eyledi arz-ı dîdâr eyledi Resûle yâr eyledi şükür elhamdülillah Hak lâ ilâhe illallah Hû lâ ilâhe illallah Gönderdi doğru yola kullar kulluk eyleye …

Read More »

GİDER HAKK’A RUFÂİLER

Rufâi’nin misli yokturHer dem kerâmeti çokturDâima sözleri Hakk’tırGider Hakk’a RufâilerPîrimiz Ravza’ya vardıEl bağlayu divan durduResulallâh yedin verdiGider Hakk’a Rufâiler…Ateşte kızar gülleriYanmaz anların dilleriSeyyid Ahmed’dir pîrleriGider Hakk’a Rufâiler…TÜRÂBÎ

Read More »

Hakk Bir Gönül Verdi Bana

Hakk bir gönül verdi bana Ha demeden hayrân olur Bir dem gelir şâdân olur Bir dem gelir giryân olur Bir dem sanasın kış gibi Şol zemheri olmuş gibi Bir dem beşâretden doğar Hoş bağ ile bostân olur Bir dem gelir söyleyemez Bir sözü şerh eyleyemez Bir dem dilinden dür döker Dertlilere dermân olur Bir dem çıkar arş üzere Bir dem …

Read More »

A Sultanım Sen Var İken

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani İrham bi fazli şeyhina Rufai/Geylani Ya Hayy Ya Hayy Ya Hayy Ya Hayy A sultanım sen var iken Ya ben kime yalvarayım ya Hu İsmin Gani Settar iken Ya ben kime yalvarayım ya Hu Yunus-u bihuş eyleyen Ya ben kime yalvarayım ya Hu

Read More »

Yüzün Nuru Hüdadır Ya Muhammed

Yüzün nuru hüdadır yâ Muhammed, Sana canlar fedadıryâ Muhammed. Ebubekir’i görenler olur aşık, Ömer zahir hüdadır yâ Muhammed. Bu resm ile okur Kur-ân’ı Osman, İlim kân-ı hayâdır yâ Muhammed Kudret katar eden küffâra gazâ Aliyye’l Mürtezâ’dır yâ Muhammed Nesîmî ümmetin eyle şefâat Kapında bir Gedâ’dır yâ Muhammed

Read More »

Bu Aklu Fikrile

Bu aklu fikr ile Mevla bulunmaz Bu ne yaredir ki merhem bulunmaz Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah Hu Allah Allah Allah Allah Kamunun derdine derman bulunur Şu benim derdime derman bulunmaz Aşkın pazarında canlar satarlar Satarım canımı alan bulunmaz Yunus öldü deyu sala verirler Ölen insan imiş aşıklar ölmez

Read More »

Affet İsyanım Benim

Affet isyânım benim Hâlim yamân Allahım Ref’ et nisyânım benim Meded amân Allahım Defterim dolu siyâh Amelim tekmil günâh Sensin kuluna penâh Meded amân Allahım Affına güvenirim Kapında dilenirim Kovsan yine gelirim Meded amân Allahım Ben bir yüzü karayım Sana nasıl varayım Ya kime yalvarayım Meded amân Allahım Ümmet et Habîb’ine Gönüller tabîbine Rahmeyle garîbine Meded amân Allahım Aşkî’yi âzâd …

Read More »

Kimi Dosta Varır

Kimi dosta varır Dosta bend olur Kimi nefse uyar Kahrolur gider Kimi tevbe eder Esfıya olur Kimi inad eder Eşkiya gider Kimi gülistanda Gonca gül olur Kimi gonca güle Har olur gider Kimi AHMED seni Uzaktan tanır Kimi yaklaşır da Kör olur gider…

Read More »

Dil Hanesi Pür-nur Olur

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullâh ile İklîm-i dil ma’mûr olur mi’mâr-ı zikrullâh ile Her müşkil iş âsân olur derd-i dile dermân olur Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullâh ile Gamgîn gönüller şâd olur dem-besteler âzâd olur Güm-geşteler irşâd olur âsâr-ı zikrullah ile Zikreyle Hakk’ı her nefes Allah bes bâkî heves Pes gayrıdan ümmîdi kes tekrâr-ı zikrullah ile Gör ehl-i …

Read More »

Ey Aşıkı Dildade

Ey âşık-ı dildâde gel nûş idelim bâde Bir bâde gerek ammâ kim içile me’vâde Can Allah Canan Allah Canlar sana kurban Allah Hay kalbim zikrullah La ilahe illallah Muhammed-ur-Resulullah İşit bu Sezâî’den ne gördü Fenâî’den Dost vechini gösterdi mir’ât-ı mücellâde Can Allah Canan Allah Canlar sana kurban Allah Hay kalbim zikrullah La ilahe illallah Muhammed-ur-Resulullah

Read More »