Dil Hanesi Pür-nur Olur

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullâh ile
İklîm-i dil ma’mûr olur mi’mâr-ı zikrullâh ile

Her müşkil iş âsân olur derd-i dile dermân olur
Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullâh ile

Gamgîn gönüller şâd olur dem-besteler âzâd olur
Güm-geşteler irşâd olur âsâr-ı zikrullah ile

Zikreyle Hakk’ı her nefes Allah bes bâkî heves
Pes gayrıdan ümmîdi kes tekrâr-ı zikrullah ile

Gör ehl-i hâlin fırkasın çâk etdi ceyb-i hırkasın
Devreyle zikrin halkasın pergâr-ı zikrullah ile

Terk et cihân ârâyişin nefsin gider âlâyişin
Bul cân ü dil âsâyişin efkâr-ı zikrullah ile

Ahmed seni ikrâr eder hem zikrini tekrar eder
İhlâsını iş’âr eder eş’âr-ı zikrullah ile