EZELDEN AŞK ODINA

Ezelden aşk odına yana geldim
Anınçün ta ebed mestane geldim

Eğer nûş etmez isen sen bu meyden
Deme zahid ki ben insana geldim

İçe bir cür’a ger rahip bu meyden
Koyup küfrü diye imana geldim

Olan meyhane-i vahdette mey-nûş
Çağırır küfr ile imana geldim

Saray-ı vahdet olmuşken makamım
Bu kesret âlemin seyrana geldim

Bu dehr içre görüp etme taaccüp
Çü gizli genc idim virane geldim

Var idi ilm-i ayne kabiliyyet
Görüben kendimi imana geldim

Çü birdir Sünbülî maruf-u ârif
Edip dava deme irfana geldim

SÜMBÜL SİNAN
1451 – 1529 Kocamustafapaşa
İSTANBUL