ŞEYH HACI MEHMED ZORAVÎ (K.S.)

Derleyen: Şahin KARATAŞ

Doğum ve vefat tarihine dair bir bilgi edinilememiştir. Ancak tarikat silsilesinde,

kendisinden sonra gelen halifesi Hz. Pîr-i Sâni Seyyid Mustafa Çerkeşî’nin 1743-1814 yılları

arasında yaşadığından yola çıkılarak, Zoravî’nin XVIII. asırda yaşadığı düşünülmektedir.

Karabük’e bağlı Zora köyünde (Kaleköy) Cami içinde medfun olup, türbesi ziyarete açıktır.

Halvetî – Şabanî tarikatı üstâdı Mudurnulu Şeyh Abdullah Rüştü Efendi’ye intisab

etmiş ve ondan hilâfet almıştır.

Şeyh Mehmed Zoravî’nin 7 halifesi vardır. Bunlar: Şeyh Mustafa Çerkeşî, Şeyh

Mustafa, Şeyh Feyzullah, Şeyh Hamdi, Şeyh Şaban, Şeyh Mustafa Arif ve Şeyh Hüsnü.

Mensup olduğu tarikat kendisinden sonra halifeleri vasıtasıyla günümüze kadar

devam etmektedir. Allah (c.c.) sırrını yüceltsin. Şefaatine nâil eylesin.

Halifelerinden Şeyh Pîr-i Sâni Mustafa Çerkeşî, mürşidi Zorâvî Hazretlerine ithafen

aşağıdaki mersiyeyi yazmıştır.

Rehber-i Seyr-i İlâllâh, Mürşid-i Râh-ı Hudâ,

Mahzen-i Sırr-ı İlâhî, ey Efendim kandesin.

Nice müddet kalbimin iklîmine sultan idin,

Seyr-i Lillâh bağının serv-i bülendim kandesin.

Çok zamandır âteş-i firkatle canım yanmada,

Gel maiyet kıl benimle canda cânım kandesin.

Âlem-i kevnin verâsında kurupsun haymeni,

Sidre-i Sırr-i Sıfâtta Cebrâilim kandesin.

Seyr-i Fillâh illerinde yanıma Refref idin,

Kâbe kavseyne mahal, Arş-Muallâm kandesin.

Çûn fenâ ender-fenâ sahrâsına sultân idin,

Pes bekâ tahtında bâkî Pâdişâhım kandesin.

Çünkü ahfâdır vücûdun cümle alem halkına

Hamd-i Lillâh Mustafâ’nın cân içinde cânısın.