MİLK-İ BEKÂDAN GELMİŞEM FÂNÎ CİHÂNI NEYLEREM

Milk-i bekâdan gelmişem fânî cihânı neylerem
Ben dost cemâlin görmüşem hûr ü cinânı neylerem

Vahdet meyinin cür’asın ma’şûk elinden içmişem
Ben dost kokusun almışam müşk-i Hutân’ı neylerem

İbrâhim’em Cebrâil’e hiç ihtiyâcım kalmadı
Muhammed’im dosta gidem ben tercümânı neylerem

İsmâil’em Hak yoluna cânımı kurbân eylerem
Çünkü bu cân kurban olur ben koç kurbânı neylerem

Îsâ gibi yeri koyup gökleri seyrân eylerem
Mûsâ-yı dîdâr olmuşam ben “len terânî” neylerem

Eyyûb’leyin şol ma’şûkun cevrin tehammül eylerem
Cercis’leyin Hak yoluna çıkmayan cânı neylerem

Dervîş Yûnus ma’şûkuna vuslat bulunca mest olur
Ben şîşeyi çaldım taşa nâmûs u ârı neylerem

Gerdaniye Makamında Okunuşu

Hicaz Makamında Okunuşu