Tag Archives: dilhanesi pürnür olur

Dil Hanesi Pür-nur Olur

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullâh ile İklîm-i dil ma’mûr olur mi’mâr-ı zikrullâh ile Her müşkil iş âsân olur derd-i dile dermân olur Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullâh ile Ahmed seni ikrâr eder hem zikrini tekrar eder İhlâsını iş’âr eder eş’âr-ı zikrullah ile

Read More »

Dil Hanesi Pür-nur Olur

Dil hânesi pür-nûr olur envâr-ı zikrullâh ile İklîm-i dil ma’mûr olur mi’mâr-ı zikrullâh ile Her müşkil iş âsân olur derd-i dile dermân olur Cânın içinde cân olur esrâr-ı zikrullâh ile Gamgîn gönüller şâd olur dem-besteler âzâd olur Güm-geşteler irşâd olur âsâr-ı zikrullah ile Zikreyle Hakk’ı her nefes Allah bes bâkî heves Pes gayrıdan ümmîdi kes tekrâr-ı zikrullah ile Gör ehl-i …

Read More »