Cihan İçre Şah Eder

Cihan içre şah eder, Kalpler üzre mah eder,
Vasıl-ı Allah eder, Lâ ilâhe illallah.

Kalbinden siler pası, Hak yola sürer nâsı,
Nermeder kalbi kası, Lâ ilâhe illallah.

Nefy ile isbat olur; Kâdı-i hâcât olur,
Bâisi necât olur Lâ ilâhe illallah.

Zikreyle her nefeste, Çağır Allah’ı seste,
Can bülbülü kafeste; Lâ ilâhe illallah.

Ehlullahın yolları, tevhid okur dilleri,
Hep giderir galleri, Lâ ilâhe illallah.

Gel zikreyle bel kuşan, fani dünyadır inan,
Çün gider bunda gelen, Lâ ilâhe illallah.

Leyl-ü nehar dî anı, akıt gözünden kanı,
Hakk’a eyle figânı, Lâ ilâhe illallah.

Zikre sen adet verme, sakınıp az da kılma.
Ğarik ol, kendin bilme, Lâ ilâhe illallah.

Bildir ol irfanı, budur cümlenin cânı,
Bilgil aslı îmanı, Lâ ilâhe illallah.

Maksuduna erdirir, Mâbud’unu bildirir
Gönlün hakka döndürür, Lâ ilahe illallah.

Hal ide gör sen anı, tuttuğun yolu tânı,
Buldurandır Sübhanı, Lâ ilâhe illallah.

Nicedir zikrin nûr’u, Lâ Mevcûde sürûri,
İllâ Hû’dur huzûru, Lâ ilâhe illallah.

Arifsen âr eyleme, zikri inkâr eyleme,
Yerini nâr eyleme, Lâ ilâhe illallah.

Derman ararsan derde, zikret Hakk’ı her yerde,
Kalmaz arada perde, Lâ ilâhe illallah.

Kur’an’la bitir işin, hem sadıklar dildaşın,
Çal yerden yere başın, Lâ ilahe illallah.

Zikr ile gam def olur, hicâb-ı küfr ref olur,
Cism-ü cân’a nef olur, Lâ ilâhe illallah.

Hakk’ın bize ihsân-ı, dildedir dinle ânı,
Dertlilerin dermânı, Lâ ilâhe illallah.

Berr-ü bahirde seyri, edersin sende hayrı,
Bir bil, yok andan ğayri, Lâ ilâhe illallah.

NÛR’u dilinde söyle, Cân ravzasın nûr eyle,
Hakk ile huzur eyle, Lâ ilâhe illallah.

Abdulehad Nuri Hazretleri