HAKÎKAT RÂHINA BURHÂN


Hakîkat râhına burhân, Rufâî Seyyid Ahmed’dir
Kerâmet bahrine ummân Rufâî Seyyid Ahmed’dir
Ona ver gönlünü ey cân, dilersen olmakla insan
Velâyet tahtına sultân Rufâî Seyyid Ahmed’dir

Umarsan derde dermânı, ona ver ahd-i peymânı
Alîm-i ilm-i Lokmânî Rufâî Seyyid Ahmed’dir
Ona derviş olan âdem, tarîkatta olur hâtem
Muhakkak kutb-ı dü-âlem Rufâî Seyyid Ahmed’dir

Şecaat mülkünün şâhı, âsûde ettiren âhi
Gönül ikliminin mâhı Rufâî Seyyid Ahmed’dir
Tutup makhûr eden mârı, gülistan eyleyen nârı
Bilâşekk sırr-ı Kerrârî Rufâî Seyyid Ahmed’dir

Cerâhâta uran merhem, ağz-ı bâri ile her dem
Kemâkân âşikâr bu dem Rufâî Seyyid Ahmed’dir
Kerâmâtı kat’î izhâr, hidâyet nûruna mazhar
Cemâl-ı Hazret-i rehber Rufâî Seyyid Ahmed’dir

Cihân’ın merd-i meydânı, azîmü’ş-şân hâkânı
Dâima kurb-ı Yezdânî Rufâî Seyyid Ahmed’dir
Kâbûlî’yi eden câ-gir, Visâl-i kurbe hâhişker
Kamu uşşâka serasker Rufâî Seyyid Ahmed’dir.

ŞEYH MUSTAFA KABÛLÎ
? – 1829 EDİRNE