Rast İlahiler

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ

Ey güzellerden güzel rûhum Resul-i Kibriyâ Hasta gönlüme nazar kıl kalbime sensin devâ Derdime dermân olan ancak cemâlin nûrudur İsmini anmakla dâim her gönül bulur safâ Cümle âlem halkı muhtâcdır senin ihsânına Sever-i âlem efendim menba’-i cûd ü sehâ Hânedan-ı ehl-i beyte âşık-ı sâdık olan Sıdk ile bende olur eyler …

Devamını oku

Devrân Bu Devrân

Devrân bu devrân Seyrân bu seyrân Meydan bu meydan Merdan-ı aşka Ko kıyl ü kâli Bul ehl-i hali Gözle visâli Cânân-ı aşka Gökler felekler İns ü melekler Hak’dır dilekler İrfan-ı aşka Açıkdır bu yol Nurdur sağı sol Er isen kul ol Şahan-ı aşka Kaynak: https://dilbeyti.com/gufteler/devran-bu-devran Nota: Okunuş:

Devamını oku

Çünki bildim mü’minin kalbinde Beytullah var

Çünki bildim mü’minin kalbinde Beytullah var Niçün izzet etmedin ol evdeki Allah var / Allah Allah Zikrullah var Her ne var Adem’de var Adem’den iste Hakk’ı sen, Olma İblis-i şaki Adem’de sırrullah var / Allah Allah Sırrullah var Pes enel hak defterinden al sebk ey zat-ı hak, Dem be-dem batıl tasavvur …

Devamını oku

Cem olmuş dervişleri

Cem’ olmuş dervîşleri Pîrim Abdülkâdir’in Yolunda sâdıkları Pîrim Abdülkâdir’in Elim verdim eline Kurbân olam diline Cânlar fedâ yoluna Pîrim Abdülkâdir’in Arısının balıyam Bahçesinin gülüyem Bâğının bülbülüyem Pîrim Abdülkâdir’in İnkâr eden ol eri Mürşid eder şeytânı Aslı dürür Geylânî Pîrim Abdülkâdir’in Sana direm ey kişi Kalbden çıkar teşvîşi Oda yanmaz dervîşi …

Devamını oku

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah

Bu âlem buldu nûrunla bidâyet yâ Resûlallah Yine sende bulur âlem nihâyet yâ Resûlallah Sana tâzîm için gönderdi “Cibrîl-i Emîn”i Hâk Seni dergâhına Hakk etdi dâ’vet yâ Resûlallah Şeb-i mi’râc husûsî bir tecellîdir sana yoksa Bütün ânın senin mi’râc-ı izzet yâ Resûlallah Seni gören görür Hakk’ı ki sen mir’ât-ı Rahmân’sın …

Devamını oku

Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed

Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed Allahümme salli ‘alâ Muhammed Rûz-i mahşerde bize ede meded Allahümme salli ‘alâ Muhammed Nûru anın kalbini pür-nûr eder Zikri gönül milkini ma’mûr eder Çok salavât âdemi mesrûr eder Allahümme salli ‘alâ Muhammed Nâil olam dersen eğer devlete Eyle ibâdet Cenâb-ı Hazret’e Ver salavât rûh-i …

Devamını oku

Aşkınla cihân beste

Aşkınla cihân beste Lutfeyle inâyet kıl Derdinle bu cân haste Lutfeyle inâyet kıl Âşıklara ihsân et Derdlilere dermân et Vuslat yolun âsân et Lutfeyle inâyet kıl Ey rahmeti çok Rahmân Âlem gözüme zindân Uçarsa kafesden cân Lutfeyle inâyet kıl Rahmân u Rahîm’imsin Gufrân-ı Azîm’imsin Sultân-ı Kerîm’imsin Lutfeyle inâyet kıl Bülbül …

Devamını oku

Âşık oldum bende-i cânaneyim

Âşık oldum bende-i cânaneyim Bahra düştüm talibi dürdâneyim Bâl-ü perden geçmişem pervaneyim Yanayım şem-i rûşen yanayım Aşk dürur aşıklara şeyda kılan Aşk dürür aşıkları rüsvâ kılan Aşk dürur her gûşe de gavgâ kılan Yanayım şem-i rûşen yanayım Cümle uşşâka vefâ matlüb dürür Ehl-i aşk olmak vefâlı hüb dürür Çünkü yakmak …

Devamını oku

Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler

Allah diyelim dâim Mevlâ görelim n’eyler Yolda duralım kâim Mevla görelim n’eyler Sen sanmadığın yerde Şayet açıla perde Dermân erişe derde Mevla görelim n’eyler Gündüz olalım sâim Gece olalım kâim Allah diyelim dâim Mevla görelim n’eyler N’itdi bu Yûnus n’itdi Bir doğru yola gitdi Bir pîr eteğin tutdu Mevla görelim …

Devamını oku